การเผยแพร่คลิป VDO เพื่อสร้างขวัญและกำลังใจให้กับบัณฑิตที่สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562

และคลิป VDO เตรียมความพร้อมก่อนให้นักศึกษาก่อนสำเร็จการศึกษา "ธุรกิจการขายของออนไลน์"

 

 

หลักการและเหตุผล

กองพัฒนานักศึกษาเป็นหน่วยงานหลักในการพัฒนานักศึกษาในมหาวิทยาลัยให้นักศึกษาได้รับการพัฒนาในด้านต่างๆ ในระหว่างเรียนหลังสำเร็จการศึกษา นักศึกษาจะต้องมีคุณลักษณะบัณฑิตอันพึงประสงค์ของนายจ้าง สถานประกอบการทั้งภาครัฐและภาคเอกชน

กองพัฒนานักศึกษาได้เล็งเห็นความสำคัญดังกล่าวจึงจัดให้มีโครงการพัฒนานักศึกษาตามสมรรถนะวิชาการและวิชาชีพและตามพระราโชบายด้านการศึกษา เพื่อเป็นการมุ่งสร้างพื้นฐานให้แก่ผู้เรียนทั้ง 4 ด้าน มีทัศนคติที่ถูกต้องต่อบ้านเมือง มีพื้นฐานชีวิตที่มั่นคงมีคุณธรรม มีงานทำ มีอาชีพ และเป็นพลเมืองดี นั้น

กองพัฒนานักศึกษาจึงได้จัดทำโครงการพัฒนานักศึกษาตามอัตลักษณ์บัณฑิต ให้มีสมรรถนะตามความต้องการ 4 ประการ เพื่อให้บรรลุตามวัตถุประสงค์บัณฑิตมหาวิทยาลัยราชภัฏมีความรู้ ความสามารถเชิงวิชาการ วิชาชีพต่อไป


วัตถุประสงค์

1.เพื่อให้นักศึกษามีทัศนคติที่ถูกต้องต่อบ้านเมือง

2.เพื่อให้นักศึกษามีพื้นฐานชีวิตที่มั่นคง มีคุณธรรม

3.เพื่อให้นักศึกษามีงานทำ มีอาชีพ

4.เพื่อให้นักศึกษาเป็นพลเมืองดี


Responsive image

จำนวนนักศึกษาที่สำเร็จการศึกษา
ประจำปีการศึกษา 2562

1,486 คน

Responsive image

จำนวนนักศึกษา
ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว

1,248 คน

Responsive image

จำนวนนักศึกษา
ยังไม่ดำเนินการ

238 คน